Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

scitanie_ludu_2011Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku. Sčítanie ľudu poskytne nové údaje o demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej situácii. Zaktualizujú sa tak napríklad informácie o národnostnom zložení obyvateľstva, príslušností ľudí k vierovyznaniam, počte detí v rodinách či úrovni bývania a technickom vybavení bytov a domov.

Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania je povinný:

• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu,

• vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,

• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.

 

Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce (mestá). Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce (primátor mesta). Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením starostu obce (primátora mesta). Ak ho o to požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynov obyvateľa. Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec (mesto). Obce (mestá) sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe obce (mesta). Jeden sčítací obvod bude tvoriť približne 100 – 120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí sčítanie približne 350 až 500 obyvateľov.

 

Podľa nariadenia vlády SR č. 1/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Po prvý raz v histórii možno využiť nielen klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Záujemcovia o elektronické sčítanie musia však rátať s kratším časom na vyplnenie sčítacích formulárov. Podľa nariadenia o čase sčítania, ktoré schválila vláda, údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia dodatočne sčítací komisári a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné aj z dôvodu, sa uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

 

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi.
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám