Prečítané: 6754x
V pracovni primátora mesta sa na budúci utorok (6. apríla) uskutoční podpísanie dohody o spolupráci medzi Mestom Bardejov a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR v Prešove. Predmetom dohody, ktorú za mesto podpíše primátor Boris Hanuščak a za policajný zbor riaditeľ prešovského krajského riaditeľstva František Leško, je určenie rozsahu a formy spolupráce vo vymedzených oblastiach medzi Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR v Bardejove, (ktoré je organizačnou zložkou krajského riaditeľstva) a Mestskou políciou v Bardejove. Tá je súčasťou organizačnej štruktúry mesta, ktoré je jej zriaďovateľom.

 

Spolupráca medzi bardejovskou samosprávou a štátnou políciou má dlhoročnú tradíciu, ktorá sa začala písať 15. 3. 1994, kedy bola vôbec po prvýkrát podpísaná dohoda o vzájomnej pomoci. Samotné partnerstvo medzi mestom a policajným zborom sa opiera o  § 24 Zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o vyššie uvedenú dohodu o spolupráci z roku 1994, ktorá bola naposledy aktualizovaná 29. 5. 2000.

 

Plnenie dohody sa vyhodnocuje raz ročne za účasti riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Bardejove (a ním určených funkcionárov), primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta, náčelníka mestskej polície a predsedu Komisie verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Výsledkom hodnotenia býva kontrola plnenia dohodnutých úloh a ich aktualizácia na ďalší rok. Hlavným cieľom dohody  je spolupráca na úseku preventívnej činnosti, dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a zachovanie kľudu a verejného poriadku v meste Bardejov. V tejto súvislosti sa do pozornosti dostávajú  miesta, kde je zvýšená koncentrácia obyvateľstva, ako aj jeho ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. Nemenej dôležitou je metodická a praktická pomoc príslušníkov policajného zboru v oblasti odborného výcviku a školenia členov bardejovskej mestskej polície, a podobne.