Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V uplynulých dňoch bolo mestu Bardejov doručené kladné rozhodnutie príslušného riadiaceho orgánu o úspešnosti projektu „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“, ktorý môže výrazným spôsobom zmeniť a skvalitniť nakladanie s odpadmi v meste.

Realizácia projektu má naplniť špecifický cieľ: zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj podporiť predchádzanie vzniku odpadov.

Rozšíri sa existujúci zberný dvor, dostane nové spevnené pokrytie, ktoré by malo zjednodušiť manipuláciu a celý areál akoby „zokruhovať“, pribudne aj prístrešok na umiestnenie siedmich veľkoobjemových kontajnerov, nádrže na splaškovú a zrážkovú vodu a celý priestor sa podstatne rozšíri.

Súčasťou projektu je však aj dodávka strojového vybavenia: okrem už spomínaných veľkoobjemových kontajnerov aj čelného nakladača a drvičky veľkoobjemového odpadu, čo takisto bude mať dopad na efektivitu zneškodňovania. Celkové predpokladané náklady boli vyčíslené na sumu 716 573,78 €, z toho požadovaná dotácia predstavovala čiastku 680 745,09 € (pri 5% -tnom spolufinancovaní samosprávy). Napokon bola schválená dotácia v sume vyše 706 tisíc €.   

Úspešnosť samosprávy Bardejova v tomto konkrétnom prípade poukazuje aj na  systémovosť pri zavádzaní novátorstiev v odpadovom hospodárstve, ale aj na to, že výrazný kvalitatívny posun je možné zabezpečiť aj z externých zdrojov, nezaťažujúc obyvateľov zvyšovaním poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu na území mesta.   

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-06-02, 13:44  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám