Prečítané: 8741x

V súvislosti so svetovou ekonomickou krízou a klimatickými zmenami sa čoraz aktuálnejšou stáva potreba vypracovania takých projektov, ktoré veľkým i malým spotrebiteľom pomôžu znížiť energetickú náročnosť ich domácností či podnikateľských prevádzok. Jednou z možností ako znížiť spotrebu energie najmä v domácnostiach, je projekt „Solarifikácie", ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra a jej partneri.

Ako už napovedá samotný názov, projekt je zameraný na využitie sily Slnka, ktoré je považované za jeden z „nevyčerpateľných" a pritom relatívne lacných prírodných zdrojov energie.

 

Čo je cieľom projektu? V prvom rade je zameraný na zníženie produkcie tzv. skleníkových plynov (najmä oxidu uhličitého) do ovzdušia prostredníctvom využitia solárnych systémov na ohrev teplej úžitkovej vody alebo aj na vykurovanie. Nemenej dôležitým momentom, na ktorý mysleli tvorcovia projektu, je zvyšovanie informovanosti širokých vrstiev obyvateľstva o samotných možnostiach využitia slnečnej energie. Ak sa majú tieto ciele naplniť, potom je potrebné dosiahnuť vyššiu dostupnosť solárnych systémov rodinám, ktoré žijú v rodinných alebo bytových domoch, ale aj pre vlastníkov či prevádzkovateľov ubytovacích a rekreačných zariadení.

Samotný projekt Solarifikácie je preto zameraný na podporu tých domácností, ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu slnečných kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody, resp. aj na vykurovanie.  Týmto projektom sa majú prakticky naplniť  ciele „Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach v oblasti výroby tepla zo slnečnej energie", ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky projektu solarifikácie, dostane finančnú dotáciu na vákuovo- trubicové slnečné kolektory, ako aj na ploché slnečné kolektory. O dotáciu môže požiadať každý vlastník či spoluvlastník rodinného domu, ďalej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, správca (fyzická alebo právnická osoba), ktorý vykonáva správu bytov pre ich vlastníkov, ako aj vlastník, resp. správca ubytovacieho či rekreačného zariadenia.

Formulár žiadosti pre získanie základnej dotácie (okrem nej je možné získať aj extra dotáciu) na projekt, ktorý sa začína 1. apríla tohto roku, je k dispozícií na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a na jej webovej stránke: www. solarifikacia.sk. Tento formulár si môžete stiahnuť aj z webovej stránky Ministerstva hospodárstva SR: www. economy.gov.sk.

Spracované podľa www. solarifikacia.sk.