Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Logo

Pre mesto Bardejov bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia č.68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny F, H

Projekt je realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Schválená výška NFP : 1 000 000 €
Kód projektu: 310041BTW3
sídlo RO: www.op-kzp.sk
Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Bartolomeja Krpelca, ul. Tarasa Ševčenka č. 3 v Bardejove - pavilóny H a F z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia.

Projektová dokumentácia rieši Pavilón F: tepelná ochrana budovy, rekonštr. vyk. systému s hydraulickým vyregulovaním, výmena osvetlenia, nútené vetranie s rekuperáciou; Pavilón H: tepelná ochrana budovy, rekonštr. vyk. systému s hydraulickým vyregulovaním, výmena osvetlenia. Všetky navrhované úpravy budú mať priaznivý vplyv na skvalitnenie životného prostredia. Projekt bude realizovaný v intraviláne mesta Bardejov - parcelné čísla: 1504/6,1504/3. Projekt je v súlade s prioritnou osou 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a s konkrétnym cieľom 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č.68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

Pavilón F:
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: t ekviv. CO2/rok 1,1520
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: počet 4,0000
P0470 Počet verej. budov na úrovni nízkoenerg. / ultranízkoenerg. alebo s takmer nul. potrebou energie: počet 1,0000
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: m 21 284,5600
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: MWh/rok 65,2362
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: MWh/rok 138,5100
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: kWh/rok 73 273,8462
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách: kWh/rok 40 283,8016
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: kg/rok 80,5900
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: kg/rok 395,8500
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: kg/rok 1,3500
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: kWh/rok 83 754,6921

Pavilón H:
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: t ekviv. CO2/rok 1,2480
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: počet 3,0000
P0470 Počet verej. budov na úrovni nízkoenerg. / ultranízkoenerg. alebo s takmer nul. potrebou energie: počet 1,0000
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 21 193,0100
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: MWh/rok 59,0403
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: MWh/rok 132,9000
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: kWh/rok 73 859,7278
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách: kWh/rok 48 221,4642
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: kg/rok 79,1300
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: kg/rok 382,9400
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: kg/rok 2,4000
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: kWh/rok 84 422,2825

Aktivity projektu:
340BTW300001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
340BTW300002 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám