Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Popis projektu

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, nám. arm. gen. L. Svobodu č.15 v Bardejove z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia.
Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu posledného podlažia v rovine strechy s novou krytinou, výmenu klampiarskych lemoviek, parapetných dosák, demontáž a montáž bleskozvodu na Materskej škole, nám. arm. gen. L. Svobodu 15 v Bardejove. Všetky navrhované úpravy budú mať priaznivý vplyv na skvalitnenie životného prostredia. Projekt bude realizovaný v intraviláne mesta Bardejov - parcelné číslo 5167/82. Projekt je v súlade s prioritnou osou 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a s konkrétnym cieľom 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č.68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 4,1552 t ekviv. CO2
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 4 ks (Zateplenie obalovej konštrukcie budovy a výmena otvorových konštrukcií, Regulácia, riadenie a obnova vykurovacej sústavy, Výmena pôvodných svetelných zdrojov, Inštalácia rekuperačných jednotiek)
P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1 ks
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2 446,0 m2
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 188,4877 MWh/rok
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 310,4157 MWh/rok
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 121 927,9770kWh/rok
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 88 764,5776 kWh/rok
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: 265,2 Kg/rok
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: 61,3 Kg/rok
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: - 0,0016 Kg/rok
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 135 871,6970 Kg/rok

Aktivity projektu:
340BUP400001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Harmonogram projektu:
5/2022 – 4/2023

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám